GENERATOR FORMULARZA
ZGŁOSZENIA PROJEKTU ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2025 ROK

Jesteś w 0 sekcji formularza. Wszystkich sekcji jest 7.

 • Instrukcja wypełniania formularza.
 • I. Podstawowe informacje o projekcie
 • II. Skrócony opis projektu
  III. Rozszerzony opis projektu
 • IV.1. Koszty realizacji zadania
 • IV.2. Koszty rocznego utrzymania zadania
 • V. Załączniki do formularza
 • VI. Identyfikacja zgłaszającego propozycję zadania
 • Wydruki dokumentów PDF

Instrukcja

Cel wypełniania formularza:

Generator ma na celu ułatwienie wypełnienia formularza i uniknięcie błędów formalnych takich jak w szczególności: przekroczenie limitu słów, błędy w sumowaniach, niewypełnienie pól obowiązkowych.

UWAGA! Formularz na stronie ma charakter tylko pomocniczy i skorzystanie z niego nie jest jednoznaczne ze złożeniem propozycji zadania.

Po wypełnieniu formularza na stronie będzie możliwość jego pobrania w formacie "PDF" a następnie wydrukowania celem podpisania i dostarczenia go wraz z wymaganymi załącznikami.

Nawigacja po formularzu:

Formularz składa się z kilku sekcji (podstron). Pomiędzy sekcjami można nawigować za pomocą menu znajdującego się po prawej stronie strony. Sekcje będą się aktywowały w miarę wypełniania formularza.

Na dole strony znajduje się link "Wyczyść cały formularz" umożliwiający wyczyszczenie całego formularza do stanu początkowego. Jeśli ktoś będzie wypełniał kilka wniosków lub planuje poprawiać wniosek wówczas w sekcji 7 formularza będzie wygenerowany link z kluczem umożliwiający powrót do wcześniej wypełnianego formularza. Opcja "Wyczyść cały formularz" czyści formularz w Państwa przeglądarce internetowej. Formularz wypełniony jest jednak dostępny po skorzystaniu z linku z kluczem.

Wypełnienie punktów oznaczonych (*) jest obowiązkowe.


Informacje dodatkowe:

Dane z formularzy elektronicznych będą przetrzymywane do momentu ogłoszenia wyników, a następnie będą kasowane.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane "RODO") podpisując się na niniejszym formularzu przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.
 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres: e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby administratora.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu zebrania projektów zadań do budżetu obywatelskiego oraz w celu realizacji i ewaluacji budżetu obywatelskiego oraz zapewnienia bieżącego kontaktu.
 4. Podstawą przetwarzania moich danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa,
  • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli dobrowolnie wyrażona zgoda w przypadku podania numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celach kontaktowych;
 5. Odbiorcami/kategoriami odbiorców moich danych osobowych jest Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, zaangażowane w proces ewaluacji budżetu obywatelskiego, uprawniony podmiot obsługi informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierscy.
 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadania a następnie na potrzeby archiwizacji, wynikający z przepisów prawa (kategoria A – przechowywanie wieczyste). W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia.
 7. Posiadam prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – sprzeciw dotyczy danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych Adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych skutkuje odrzuceniem formularza zgodnie z Uchwałą Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego. Niepodanie danych przetwarzanych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody utrudni bieżący kontakt.Wyczyść cały formularz i zacznij wypełniać go od początku.