GENERATOR FORMULARZA
ZGŁOSZENIA PROJEKTU ZADANIA DO ZREALIZOWANIA W RAMACH
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO „ŁÓDZKIE NA PLUS” NA 2023 ROK

Jesteś w 0 sekcji formularza. Wszystkich sekcji jest 7.

 • Instrukcja wypełniania formularza.
 • I. Podstawowe informacje o projekcie
 • II. Skrócony opis projektu
  III. Rozszerzony opis projektu
 • IV.1. Koszty realizacji zadania
 • IV.2. Koszty rocznego utrzymania zadania
 • V. Załączniki do formularza
 • VI. Identyfikacja zgłaszającego propozycję zadania
 • Wydruki dokumentów PDF

Instrukcja

Cel wypełniania formularza:

Generator ma na celu ułatwienie wypełnienia formularza i uniknięcie błędów formalnych takich jak w szczególności: przekroczenie limitu słów, błędy w sumowaniach, niewypełnienie pól obowiązkowych.

UWAGA! Formularz na stronie ma charakter tylko pomocniczy i skorzystanie z niego nie jest jednoznaczne ze złożeniem propozycji zadania.

Po wypełnieniu formularza na stronie będzie możliwość jego pobrania w formacie "PDF" a następnie wydrukowania celem podpisania i dostarczenia go wraz z wymaganymi załącznikami.

Nawigacja po formularzu:

Formularz składa się z kilku sekcji (podstron). Pomiędzy sekcjami można nawigować za pomocą menu znajdującego się po prawej stronie strony. Sekcje będą się aktywowały w miarę wypełniania formularza.

Na dole strony znajduje się link "Wyczyść cały formularz" umożliwiający wyczyszczenie całego formularza do stanu początkowego. Jeśli ktoś będzie wypełniał kilka wniosków lub planuje poprawiać wniosek wówczas w sekcji 7 formularza będzie wygenerowany link z kluczem umożliwiający powrót do wcześniej wypełnianego formularza. Opcja "Wyczyść cały formularz" czyści formularz w Państwa przeglądarce internetowej. Formularz wypełniony jest jednak dostępny po skorzystaniu z linku z kluczem.

Wypełnienie punktów oznaczonych (*) jest obowiązkowe.


Informacje dodatkowe i oświadczenia:

 • Oświadczam, że jestem uprawniony/-a do zgłoszenia projektu zadania poprzez fakt bycia mieszkańcem województwa/powiatu wskazanego w pkt I.2 formularza.
 • Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych adresu e-mail i numeru telefonu w celu zebrania projektów zadań do budżetu obywatelskiego oraz realizacji i ewaluacji budżetu obywatelskiego.
 • Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”) podpisując się na niniejszym formularzu przyjmuję do wiadomości, iż:
  • administratorem moich danych osobowych jest Zarząd Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
  • administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawie przetwarzania danych osobowych pisząc na adres: e-mail: iod@lodzkie.pl lub na adres siedziby administratora;
  • moje dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania projektów zadań do budżetu obywatelskiego oraz w celu realizacji i ewaluacji budżetu obywatelskiego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO w związku z art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, a w przypadku podania numeru telefonu i/lub adresu e-mail na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne; niepodanie danych może spowodować uznanie formularza za nieważny zgodnie z Uchwałą Nr IV/56/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego;
  • odbiorcami/kategoriami odbiorców moich danych osobowych może być: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, zaangażowane w proces ewaluacji budżetu obywatelskiego, uprawniony podmiot obsługi informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi i kurierscy;
  • dane będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby archiwizacji, wynikający z przepisów prawa (kategoria A – przechowywanie wieczyste), a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, do czasu jej cofnięcia;
  • posiadam prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jeśli wystąpią przesłanki określone w art. 17 i 18 RODO;
  • posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) – sprzeciw dotyczy danych zbieranych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e);
  • posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  • pisząc na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.Wyczyść cały formularz i zacznij wypełniać go od początku.