GENERATOR FORMULARZA ZGŁASZANIA PROJEKTÓW ZADAŃ DO ZREALIZOWANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2019

Sekcja wypełniania formularza 0/7

 • Instrukcja wypełniania formularza.
 • I. Podstawowe informacje o projekcie
 • II. Skrócony opis projektu
  III. Miejsce realizacji zadania
  IV. Rozszerzony opis projektu
 • V.1. Koszty realizacji zadania
 • V.2. Koszty rocznego utrzymania zadania
 • VI. Załączniki do formularza
 • VII. Identyfikacja zgłaszającego propozycję zadania
 • Wydruki dokumentów PDF

Instrukcja

Cel wypełniania formularza:

Generator ma na celu ułatwienie wypełnienie formularza i uniknięcia błędów formalnych w szczególności tj. przekroczenie limitu słów, błędy w sumowaniach i niewypełnienie pól obowiązkowych.

Wypełnienie formularza na stronie nie jest równoznaczne z jego złożeniem.

Po wypełnieniu formularza na stronie będzie możliwość jego pobrania w formacie "PDF" a następnie wydrukowania celem podpisania i dostarczenia go wraz z wymaganymi załącznikami.

Nawigacja po formularzu:

Formularz składa się z kilku sekcji (podstron). Pomiędzy sekcjami można nawigować za pomocą menu znajdującego się po prawej stronie strony. Sekcje będą się aktywowały w miarę wypełniania formularza.

Na dole strony znajduje się link "Wyczyść cały formularz" umożliwiający wyczyszczenie całego formularza u usunięciu wszystkich zapamiętanych przez niego komórek z danymi.

Wypełnienie punktów oznaczonych (*) jest obowiązkowe.


Informacje dodatkowe i oświadczenia:

 • Oświadczam, że jestem uprawniony/a do zgłaszania projektów zadań poprzez fakt bycia mieszkańcem Województwa/subregionu wskazanego w pkt I.2 formularza.
 • Oświadczam, że wszystkie podane w formularzu oraz załącznikach informacje są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.
 • Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.) podpisując się na niniejszym formularzu wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
 • Przyjmuję do wiadomości, iż:
  • administratorem moich danych osobowych jest Marszałek Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź;
  • moje dane osobowe będą przetwarzane w celu zebrania projektów zadań do Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego oraz w celu realizacji i ewaluacji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.);
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne;
  • dane kontaktowe inspektora ochrony danych to: tel. 42 663 33 06, e-mail: zbigniew.krecisz@lodzkie.pl;
  • przetwarzane dane to: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz adres e-mail i/lub nr telefonu;
  • odbiorcami/kategoriami odbiorców moich danych osobowych może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej, dostarczający usługę na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ administracji publicznej uprawniony do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
  • moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby archiwizacji, wynikający z przepisów prawa;
  • posiadam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych;
  • posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzoru - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznam, iż przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • posiadam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie; cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (prawo cofnięcia zgody ma zastosowanie przy przetwarzaniu danych na podstawie przesłanki wskazanej w art. 6 ust. 1a oraz art. 9 ust. 1a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • podanie danych wynika z realizacji procedury Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego;
  • dane osobowe pochodzą z treści formularza;
  • dane nie będą poddawane profilowaniu.Wyczyść cały formularz i zacznij wypełniać go od początku.